ŠKOLNÍ PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

Školní psycholog

Některé školy a školská zařízení zřizují v současné době funkci školního psychologa. Reagují tak na potřebu řešení nových úkolů spojených s větším akcentem na rozvoj osobnosti žáka a na otázky prevence sociálně patologických jevů.

Obsah činnosti školního psychologa se na různých školách liší. Někde je jeho činnost zaměřena výhradně na optimalizaci vzdělávacího procesu z hlediska psychosociálních podmínek života a rozvoje žáků ve škole, tj. především na zlepšování vyučovacích metod, vztahu mezi učiteli a žáky a působení na mentálně hygienickou atmosféru školy. Jinde je činnost školního psychologa více orientována na minimalizaci výchovných a vzdělávacích problémů žáků prostřednictvím individuální pedagogicko-psychologické diagnostické, poradenské a terapeutické péče. Někteří školní psychologové spojují ve své činnosti obě zaměření - jejich činnost tak nahrazuje činnosti požadované školami od psychologů pedagogicko-psychologických poraden.